PROGRAM Phare 2003
Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - projekt regionalny
Program: "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"

W roku szkolnym 2005/2006 Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce przystąpił do realizacji powyższego projektu.

Tytuł przedsięwzięcia: "Specjalista nowoczesnej ekonomii"

Cel główny: pomoc szkole w dopasowaniu oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe:
- uwzględnienie oczekiwań kandydatów na uczniów, rodziców;
- uwzględnienie oczekiwań pracowników (niezbędne wiadomości, umiejętności i zainteresowania);
- uwzględnienie indywidualnych predyspozycji ucznia;
- wypracowanie kompromisu oczekiwań i możliwości szkoły;
- wprowadzanie w kształceniu dodatkowych, modyfikowalnych modułów;
- mobilizacja partnerów do pracy na rzecz zmniejszenia bezrobocia i lepszego wykorzystania zasobów ludzkich;
- ułatwianie absolwentom znajdowania miejsca pracy;
- przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu, promowanie postaw przedsiębiorczych.

Czas realizacji projektu: do 31 sierpnia 2006 r.

Planowane działania:
- założenie specjalnego konta na przyjęcie i rozdysponowanie dotacji;
- przelew pozostałych wkładów na realizację projektu;
- ogłoszenie przetargu na sprzęt wymieniony w punkcie 1.7 wniosku;
- przyjmowanie ofert oferentów;
- rozpatrzenie ofert oferentów;
- zakup sprzętu;
- przekazanie sprzętu szkole do zainstalowania;
- ubezpieczenie sprzętu.

GALERIA ZDJĘĆ