Nasi uczniowie jadą do Walencji!

W ramach Projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055994 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce i współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowany zostanie wyjazd uczniów (IV kwartał 2022 r.) na trzytygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii (Walencja) w branżach zgodnych z obranym przez uczniów profilem kształcenia.

Ulotka (plik PDF do pobrania)

Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce (21uczniów i 3 opiekunów) o profilach kształcenia zawodowego: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik.

Nauczyciele oprócz opieki nad uczestnikami staży będą pełnić nadzór merytoryczny realizowanej mobilności.

Główne cele projektu to:

W ramach projektu uczniowi zapewniamy:

Termin rekrutacji: 20.10.2022 - 03.11.2022 r.

Aby wziąć udział w projekcie i wyjechać na staż do firmy w Walencji należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu. Dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w Biurze projektu.

Wymagane dokumenty:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie (plik PDF do pobrania)

Dokumenty - zał. 1, 2, 3 (plik PDF do pobrania)


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ LISTA REZERWOWA (plik PDF do pobrania)

SPOTKANIE Z PRZYGOTOWANIA KULTUROWEGO DO ZAGRANICZNYCH STAŻY W WALENCJI

W dniu 14.11.2022 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055994 w ramach przygotowania kulturowego.

Podczas spotkania ze stażystami poruszona została tematyka różnic organizacyjnych, mentalnościowych jak i socjologicznych między Polską a Hiszpanią ze szczególnym naciskiem na organizację pracy i stanowiska pracy w miejscu odbywania stażu. W trakcie zajęć uczniowie zapoznani zostali również z podstawowymi wymogami stawianymi przez pracodawców z kraju stażu.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu z Walencji:

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU NA STAŻE ZAGRANICZNE W HISZPANII

21 listopada 2022 roku uczniowie wyjeżdżający na staż do Hiszpanii zapoznali się z zasadami skutecznego komunikowania się z hiszpańskimi rówieśnikami.

Podczas spotkania dyskutowano również o sytuacjach jakie mogą nas spotkać podczas stażu i w czasie wolnym, jak radzić sobie ze stresem i z kim kontaktować się, jak będą wyglądać pierwsze dni w Walencji.

Rozmawiano w gronie koordynatorów wyjazdu, opiekunów z uczniami i ich rodzicami na temat efektywnego i bezpiecznego wykorzystania czasu spędzanego za granicą. Podkreślano i zwracano uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz różnicami kulturowymi.

Wszyscy uczestnicy spotkania z zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchali i wymieniali się informacjami oraz zadawali pytania do opiekunów i osób zaangażowanych w organizację wyjazdu.


ZAJĘCIA JĘZYKOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU NA STAŻE ZAGRANICZNE W HISZPANII

W listopadzie 2022 odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Pana Marcina Czabaja z ZSZ w Hajnówce przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne w Walencji (Hiszpania) w ramach projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055994 realizowanego w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


SPOTKANIA EWALUACYJNE Z WYJAZDU NA STAŻE ZAGRANICZNE DO HISZPANII

W grudniu 2022r. i styczniu 2023r. odbyły się spotkania ewaluacyjne z wyjazdu uczniów ZSZ w Hajnówce do Hiszpanii na staże zagraniczne w ramach projektu Akredytacyjnego o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055994 realizowanego ze środków Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Podczas spotkań uczniowie wypełniali ankiety ewaluacyjne i podsumowywali swoje doświadczenia z wyjazdu. Obecnie przygotowywany jest raport ewaluacyjny z wyjazdu grupy.

GALERIA ZDJĘĆ: HISZPANIA (27.XI - 17.XII)