"Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy"

Bierzemy udział, wraz z 8 szkołami z regionu, w projekcie innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” realizowanym przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa Działania: 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Cel ogólny projektu:

Poprawa efektów kształcenia w zakresie nauk ścisłych i przedsiębiorczości poprzez modernizację programów, metod i środków nauczania oraz zwiększenie zainteresowania uczniów rozwijaniem kompetencji w dziedzinie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauk ścisłych.
  2. Zmiana osobistego negatywnego nastawienia uczniów do pokonywania trudności w dziedzinie przedmiotów ścisłych.
  3. Zwiększenie szansy na podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
  4. Dostosowanie oferty szkoły w zakresie nauk ścisłych do potrzeb społecznych.
  5. Wskazanie możliwości rozwoju i planowania ścieżki kariery zawodowej młodzieży pochodzącej ze środowisk o niskich aspiracjach związanych z wykształceniem.
  6. Poszerzenie wiedzy młodzieży na temat kierunków rozwoju zawodowego związanych z przedmiotami ścisłymi.
  7. Wskazanie praktycznego podejścia do zastosowania wiedzy.
  8. Zmiana charakteru kształtowania postaw przedsiębiorczych młodzieży z teoretycznego na podnoszący kreatywność i zdolność praktycznego zastosowania wiedzy.

Produktem finalnym projektu będzie nowe podejście do nauczania przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych wypracowane przez wykorzystanie nowoczesnej metodyki nauczania, opartej na światowych wzorcach i najnowszych osiągnięciach technologii informacyjno-komunikacyjnych.

STRONA WWW PROJEKTU: www.zshe-projekt.pl

GALERIA ZDJĘĆ