„KOMPETENTNI ZAWODOWCY”

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Technikum (150 godz.) w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (sierpień 2016 r.) i realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Technikum (150 godz.) (lipiec/ sierpień 2017 r.) oraz realizację staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego (40 godz., 14 dni w 2017 r.) z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum o profilach wpisujących się w inteligentne specjalizacje w województwie podlaskim: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, mechanika; a także o profilach: informatyk, ekonomista oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Staże mają charakter wyjazdowy i stacjonarny.

Głównym rezultatem działań podjętych w projekcie będzie podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych łącznie 64 uczniów Technikum oraz aktualizacja i podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW - SIERPIEŃ 2016

Zakończył się pierwszy etap projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY, w ramach którego 32 uczniów naszej szkoły wzięło udział w ponadprogramowych stażach zawodowych. Staże miały charakter wyjazdowy – staż realizowany w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujący dodatkowo zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – staż realizowany w lokalnych przedsiębiorstwach. W okresie od 01.08.2016 r. do 26.08.2016 r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W stażach wyjazdowych wzięło udział:
- 10 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w Danwood - Bielsk Podlaski
- 8 uczniów o profilu kształcenia technik informatyk: staż w INTRATEL oraz MPO –Białystok
- 5 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia: staż w Hotelu KRESOWIAK– Siemiatycze

W stażach stacjonarnych wzięło udział:
- 7 uczniów o profilu kształcenia technik mechanik: staż w PRONAR – Narew
- 2 uczennice o profilu kształcenia technik ekonomista: staż w Urzędzie Miasta Hajnówka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

GALERIA ZDJĘĆ


DOSKONALĄCE STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI ZAWODOWCY

Zakończył się drugi etap projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY, w ramach którego 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wzięło udział w doskonalących stażach zawodowych.

Główne cele staży:
- zdobycie nowych umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;
- doskonalenie posiadanych umiejętności praktycznych;
- uaktualnienie nauczanej wiedzy w danej branży;
- poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;

Staże zostały zrealizowane w przedsiębiorstwach branży budowlanej, mechanicznej oraz gastronomicznej. W okresie ferii zimowych od 23.01.2017 r. do 05.02.2017 r. każdy z nauczycieli odbył w wybranym przedsiębiorstwie 40 godz. stażu, realizując w tym czasie opracowany przez siebie program stażu uwzględniający zainteresowania i potrzeby nauczyciela związane z danym profilem zawodowym.

W doskonalących stażach zawodowych wzięli udział:
1 nauczyciel - branża budowlana: staż w Danwood - Bielsk Podlaski;
1 nauczyciel - branża budowlana: staż na terenie budowy obwodnicy, droga krajowa S 7 - Ostróda;
2 nauczycieli - branża mechaniczna: staż w MODERATOR - Hajnówka;
1 nauczyciel - branża gastronomiczna: staż w ŻUBR NOCLEGI I GASTRONOMIA - Hajnówka;
1 nauczyciel - branża gastronomiczna: staż w R. Kacprzak Działalność Gospodarcza - Hajnówka;

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

GALERIA ZDJĘĆ


STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW 2017

Zakończyła się druga edycja ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY.

W stażach wzięło udział łącznie 32 uczniów Technikum o profilach kształcenia: t. ekonomista, t. żywienia, t. mechanik, t. informatyk oraz t. budownictwa.

Podobnie jak w roku ubiegłym staże miały charakter wyjazdowy – staż realizowany w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujący dodatkowo zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – staż realizowany w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 31.07.2017 r. do 25.08.2017 r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W stażach wyjazdowych wzięło udział:
- 10 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w Danwood - Bielsk Podlaski
- 8 uczniów o profilu kształcenia technik informatyk: staż w INTRATEL oraz MPO –Białystok
- 5 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia: staż w Hotelu KRESOWIAK– Siemiatycze

W stażach stacjonarnych wzięło udział:
- 5 uczniów o profilu kształcenia technik mechanik: staż w Zakłady Maszynowe Hamech –Hajnówka
- 2 uczniów o profilu kształcenia technik mechanik: staż w warsztacie samochodowym - Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA - Hajnówka
- 2 uczennice o profilu kształcenia technik ekonomista: staż w Urzędzie Miasta Hajnówka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.


GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ