Przetarg nieograniczony na przebudowę dachu nad budynkiem warsztatowym spawalni i lakierni w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)- pdf

Załączniki:
1. FORMULARZ OFERTOWY
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - SPEŁNIENIE WARUNKÓW
3. UMOWA
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
5. PRZEDMIAR ROBÓT
6. GRUPA KAPITAŁOWA
7. KLAUZULA INFORMACYJNA
8. OŚWIADCZENIE RODO
9. WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY