REKRUTACJA 2021/22

W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
na rok szkolny 2021/22 prowadzony jest nabór do:
   
Technikum im. T. Kościuszki Branżowej Szkoły I stopnia
   
Wniosek o przyjęcie do szkoły dostępny jest w dwóch formatach:
   

Wniosek (Word)

Wniosek (Word)

   

Wniosek (PDF)

Wniosek (PDF)

   

 

Wniosek, w tym wymagane załączniki można składać elektronicznie na adres e-mail:

rekrutacja@zszhajnowka.pl

 
Harmonogram rekrutacji w pigułce (do pobrania w PDF)
   

Podstawowe informacje o szkole (do pobrania w PDF)

 

1. Technikum im. Tadeusza Kościuszki w następujących zawodach:

Lp

Nazwa zawodu

Liczba miejsc/ Liczba oddziałów

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

1.

technik mechanik

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka

j. angielski,

j. niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
fizyka

2.

technik budownictwa

Kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 

BUD.14. Organizacja, kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka, fizyka

j. angielski,

j.niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
fizyka

3.

technik ekonomista

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka,
geografia

j. angielski,

j. niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
geografia

4.

technik informatyk

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka, informatyka

j. angielski,

j. niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
geografia

5.

technik logistyk

Kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów
 

SPL.04. Organizacja transportu
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka, geografia

j. angielski,

j. niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j.obcy,
matematyka,
geografia

6.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

24 miejsca/ 1 oddział

j. angielski,

biologia

j. angielski,

j. niemiecki/
j.rosyjski

 

j. polski,
j.obcy,
matematyka
biologia

OKRES NAUKI W TECHNIKUM  - 5 LAT

2. Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach:

LP

Nazwa zawodu

Liczba miejsc/ Liczba oddziałów

Język obcy

Przedmioty punktowane w rekrutacji

1.

ślusarz

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

24 miejsca/ 1 oddział

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

2. wielobranżowa

Nazwa kwalifikacji w zależności od zawodu

24 miejsca/ 1 oddział j. rosyjski j. polski, j. obcy, matematyka, geografa

OKRES NAUKI W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA - 3 LATA

 


TERMINY REKRUTACJI

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00;

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie (kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz – po złożeniu wniosku o przyjęcie do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia) - od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów od 14 lipca 2021 r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22 lipca 2021 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00;


REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022