REKRUTACJA 2020/21

W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
na rok szkolny 2020/21 prowadzony jest nabór do:
   
Technikum im. T. Kościuszki Branżowej Szkoły I stopnia
   
Wniosek o przyjęcie do szkoły dostępny jest w dwóch formatach:
   

Wniosek (Word)

Wniosek (Word)

   

Wniosek (PDF)

Wniosek (PDF)

   

 

Wniosek, w tym wymagane załączniki można składać elektronicznie na adres e-mail:

rekrutacja@zszhajnowka.pl

 
Harmonogram rekrutacji w pigułce (do pobrania w PDF)
   

Podstawowe informacje o szkole (do pobrania w PDF)

 

1. Technikum im. Tadeusza Kościuszki w następujących zawodach:

Lp

Nazwa zawodu

Liczba miejsc/ Liczba oddziałów

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

1.

technik mechanik

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka

j. angielski,

j. niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
fizyka

2.

technik budownictwa

Kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 

BUD.14. Organizacja, kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka, fizyka

j. angielski,

j.niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
fizyka

3.

technik ekonomista

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka,
geografia

j. angielski,

j. rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
geografia

4.

technik informatyk

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka, informatyka

j. angielski,

j. rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
geografia

5.

technik logistyk

Kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów
 

SPL.04. Organizacja transportu
 

24 miejsca/ 1 oddział

matematyka, geografia

j. angielski,

j. rosyjski

j. polski,
j.obcy,
matematyka,
geografia

6.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

24 miejsca/ 1 oddział

j. angielski,

biologia

j. angielski,

j.  rosyjski

 

j. polski,
j.obcy,
matematyka
biologia

OKRES NAUKI W TECHNIKUM  - 5 LAT

2. Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach:

LP

Nazwa zawodu

Liczba miejsc/ Liczba oddziałów

Język obcy

Przedmioty punktowane w rekrutacji

1.

ślusarz

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

24 miejsca/ 1 oddział

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

2. wielobranżowa

Nazwa kwalifikacji w zależności od zawodu

24 miejsca/ 1 oddział j. rosyjski j. polski, j. obcy, matematyka, geografa

OKRES NAUKI W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA - 3 LATA

 


TERMINY REKRUTACJI

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od 15 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00;

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie (kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia – po złożeniu wniosku o przyjęcie do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia) - od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.;

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 12 sierpnia 2020 r.;  

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00;

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00;