REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

    WNIOSKI DO POBRANIA - PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:

        WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM

        WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
- Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

I. OFERTA EDUKACYJNA

W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzony nabór do:

1. Technikum w następujących zawodach:

Lp

Zawód

Liczba miejsc

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

1.

technik mechanik

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 

24

matematyka, fizyka

j. angielski,

j. niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
informatyka

2.

technik robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
 

24

matematyka, fizyka

j. angielski,

j.niemiecki/
j.rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
informatyka

3.

technik ekonomista

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 

24

matematyka,
geografia

j. angielski,

j. rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
informatyka

4.

technik informatyk

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 

24

matematyka, informatyka

j. angielski,

j. rosyjski

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
informatyka

5.

technik logistyk

Kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów
 

SPL.04. Organizacja transportu
 

24

matematyka, geografia

j. angielski,

j. rosyjski

j. polski,
j.obcy,
matematyka,
informatyka

6.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

24

j. angielski,

biologia

j. angielski,

j.  rosyjski

 

j. polski,
j.obcy,
matematyka
biologia

2. Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach:

LP

Zawód

Język obcy

Przedmioty punktowane w rekrutacji

1.

oddział  wielozawodowy

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

II. KRYTERIA REKRUTACJI

1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia jest:

a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

b) w przypadku kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia - posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc w szkole, komisja przystępuje do kolejnych etapów rekrutacji zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami:

a) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

c) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o jednakowej wartości:

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna – do pobrania w szkole lub na stronie : www.zszhajnowka.pl

2. Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Trzy fotografie podpisane na odwrocie.

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

IV. SPOSÓB PUNKTOWANIA I PRZELICZANIA NA PUNKTY SZKOLNYCH LUB POZASZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z OKRESU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ, UMIESZCZONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PDSTAWOWEJ

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów:

a) max 100 pkt. – za wyniki egzaminu ósmoklasisty – wyniki (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty według zasady:
- wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz matematyki - mnoży się przez 0,3;
- wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) - mnoży się przez 0,2;

b) max 72 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, przeliczanych na punkty w następujący sposób:

1) stopień celujący - 18 punktów

2) stopień bardzo dobry - 17 punktów

3) stopień dobry - 14 punktów

4) stopień dostateczny - 8 punktów

5) stopień dopuszczający - 2 punkty

c) 7 pkt. – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

d) 3 pkt. – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

e) max 18 pkt. – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

- tytułu laureata konkursu tematycznego/interdyscyplinarnego - 7 pkt.

- tytułu finalisty konkursu tematycznego/interdyscyplinarnego - 5 pkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem     nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt.

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - 4 pkt,

- krajowym - 3 pkt,

- wojewódzkim - 2 pkt,

- powiatowym - 1pkt.

6) w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia), wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

8) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty (wg powyższego kryterium) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie;

9) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia), wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

V. TERMINY REKRUTACJI

1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest w formie papierowej.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od 13 maja 2019 do 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 postępowanie uzupełniające od 12 do 19 lipca 2019 do godz.16.00.

3. Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia – po złożeniu wniosku o przyjęcie do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia - do 8 lipca 2019 r. do godz. 16.00.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00.

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów - do 4 lipca 2019 r. postępowanie uzupełniające do 5 sierpnia 2019 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00 postępowanie uzupełniające - 08 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.00.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 10 lipca 2019 r. do godz. 16.00 postępowanie uzupełniające - do 16 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 12 lipca 2019 r. o godz. 10.00 postępowanie uzupełniające w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00.

VI. WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w szkole. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. O kolejności na liście kandydatów do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia decyduje suma uzyskanych punktów.