REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

    WNIOSKI DO POBRANIA:

        WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM

        WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

I. OFERTA EDUKACYJNA

W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony nabór do:

1) Technikum w następujących zawodach:

Lp

Zawód

Liczba miejsc

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

1.

technik mechanik

Kwalifikacje:

K1 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – MG.20

K2 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – MG.44

24

Matematyka, fizyka

J. angielski,

j. niemiecki

J. polski

j. obcy, matematyka, fizyka

2.

technik budownictwa

Kwalifikacje:

K1 – Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych –  BD.29

K2 – Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych  –  BD.30

24

Matematyka, fizyka

J. angielski,

j. niemiecki

J. polski

j. obcy, matematyka, fizyka

3.

technik ekonomista

Kwalifikacje:

K1 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – AU.35

K2 – Prowadzenie rachunkowości – AU.36

24

Matematyka,

geografia

J. angielski,

j. rosyjski

J. polski

j. obcy, matematyka, geografia

4.

technik informatyk

Kwalifikacje:

K1 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – EE.8

K2 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych – EE.9

24

Matematyka, informatyka

J. angielski,

j. rosyjski

J. polski

j. obcy, matematyka, informatyka

5.

technik logistyk

Kwalifikacje:

K1 – Obsługa magazynów – AU.22

K2 – Organizacja transportu  – AU.32

24

Matematyka, geografia

J. angielski,

j. rosyjski

J. polski

j. obcy, matematyka, geografia

6.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

K1 – Sporządzanie potraw i napojów  – TG.06

K2 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – TG.15

24

J. angielski,

biologia

J. angielski,

j.  rosyjski

 

J. polski

j. obcy, matematyka biologia

2) Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach:

LP

Zawód

Język obcy

Przedmioty punktowane w rekrutacji

1.

oddział  wielozawodowy

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

II. KRYTERIA REKRUTACJI

1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia jest:

a) posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum;

b) w przypadku kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia - posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc w szkole, komisja przystępuje do kolejnych etapów rekrutacji zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami:

a) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego,

2) oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu;

b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

c) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o jednakowej wartości:

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

5. Złożenie oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do technikum.

6. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna – do pobrania w szkole lub na stronie : www.zszhajnowka.pl

2. Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Trzy fotografie podpisane na odwrocie.

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

IV. SPOSÓB PUNKTOWANIA I PRZELICZANIA NA PUNKTY SZKOLNYCH LUB POZASZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z OKRESU NAUKI W GIMNAZJUM, UMIESZCZONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów:

a) max 100 pkt. – za wyniki egzaminu gimnazjalnego – wyniki (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu, np. 75% to 75∙0,2=15 pkt.

b) max 72 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, przeliczanych na punkty w następujący sposób:

c) 7 pkt. – świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

d) 3 pkt. – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

e) max 18 pkt. – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

- tytułu laureata konkursu tematycznego/interdyscyplinarnego - 7 pkt.

- tytułu finalisty konkursu tematycznego/interdyscyplinarnego - 5 pkt.

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych planem     nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.

- tytułu laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt.

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.

- międzynarodowym - 4 pkt,

- krajowym - 3 pkt,

- wojewódzkim - 2 pkt,

- powiatowym - 1pkt.

V. TERMINY REKRUTACJI

1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest w formie papierowej.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od dnia 7 maja 2018 do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 postępowanie uzupełniające do dnia 17 lipca 2018 do godz.15.00.

3. Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia – po złożeniu wniosku o przyjęcie do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 25 czerwca 2018 r. godz. 15.00.

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów - do dnia 26 czerwca 2018 r. postępowanie uzupełniające do dnia 23 lipca 2018 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 11 lipca 2018r. o godz. 10.00 postępowanie uzupełniające - 09 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 12 lipca 2018 r. godz. 15.00 postępowanie uzupełniające - 10 sierpnia 2018r. do godz. 15.00.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 13 lipca 2018 r. o godz. 10.00 postępowanie uzupełniające w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.

VI. WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w szkole. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. O kolejności na liście kandydatów do technikum decyduje suma uzyskanych punktów.

IX. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

    Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce funkcjonuje od 1924 r. Jest szkołą z bogatymi tradycjami w dziedzinie edukacji i wychowania młodzieży, za co została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. W skład Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wchodzą:

    W Technikum kształcą się uczniowie w następujących zawodach: technik mechanik, technik budownictwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, natomiast w Branżowej Szkole I Stopnia funkcjonują 3 klasy wielozawodowe kształcące uczniów miedzy innymi w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz, cukiernik, elektryk, piekarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca itp.

    Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną i estetyczną bazę do prowadzenia zajęć. Sale lekcyjne posiadają dostęp do Internetu oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej. Pracownie zawodowe są wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne przygotowujące ucznia do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a zajęcia prowadzi doświadczona i dobrze wykształcona kadra pedagogiczna.

    Największym atutem szkoły jest kształcenie w kierunkach potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Dyrekcja ZSZ w Hajnówce stawia na nowoczesny system kształcenia przyszłych absolwentów techników, stąd aktywna współpraca z instytucjami i przedsiębiorcami.

    Szkoła podpisała porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z firmą DANWOOD w Bielsku Podlaskim - największym producentem domów gotowych w Polsce, firmą PRONAR w Narwi - producentem maszyn i ciągników rolniczych, firmą FORTE - czołowym polskim producentem mebli, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Hajnówce, Komendą Powiatową Policji w Hajnówce, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Hajnówce oraz Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

    W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce funkcjonuje klasa mundurowa o profilu policyjnym. Zawarte porozumienie dotyczy współpracy na rzecz edukacji, i bezpieczeństwa publicznego, krzewienia postaw patriotycznych i działalności profilaktycznej młodzieży szkolnej, uczniowie mają możliwość poznania realiów pracy w służbie mundurowej.

    Młodzież od wielu lat uczestniczy w projektach unijnych, m. in.:

a) W ramach programu Erasmus+ zrealizowany został projekt dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik „Mobilny mechanik na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany przez Fundusz Rozwoju Sytemu Edukacji. Staż odbył się w niemieckim Centrum Kształcenia i Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz. W stażu, który odbył się w dniach od 20.04.2015 r. do 08.05.2015 r. uczestniczyło 32 uczniów z Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Zawodowych w zawodzie technik mechanik.

b) Kolejnym realizowanym przez szkołę projektem w ramach programu Erasmus+ był projekt „Staże zagraniczne drogą do sukcesu”. Projekt skierowany był do 20 uczniów kształcących się w Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Zawodowych w zawodzie technik mechanik. Uczniowie na staż wyjeżdżali do Niemiec.

c) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki realizowany jest projekt „Kompetentni zawodowcy”. Zostali nim objęci uczniowie z wszystkich kierunków kształcenia w Technikum im. Tadeusza Kościuszki, tj.: technik budownictwa - 20 uczniów, technik informatyk - 16 uczniów, technik mechanik - 14 uczniów, technik żywienia i usług gastronomicznych - 10 uczniów, technik ekonomista - 4 uczniów.

    Zespół Szkół Zawodowych to szkoła bezpieczna i przyjazna o wysokim poziomie nauczania oferująca szeroką pomoc pedagogiczną, dydaktyczną i socjalną. Umożliwia rozwój zainteresowań młodzieży poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowych. W ramach współpracy z przedsiębiorcami uczniowie otrzymują stypendia za wyniki w nauce, wynagrodzenia za odbyte praktyki zawodowe, wycieczki oraz nagrody rzeczowe. Uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach unijnych, zdobywają wysokie kwalifikacje zawodowe oraz certyfikaty umiejętności zawodowych niezbędne na współczesnym rynku pracy.