EGZAMIN MATURALNY - rok szklolny 2017/2018

UWAGA!

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny – potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, w terminie do 7 lutego 2018 r. (opłatę należy wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2018 r.)    więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że termin wniesienia opłaty upłynął w dniu 7 lutego 2018 roku. Opłaty wniesione po upływie tego terminu będą zwracane wpłacającym. Niewniesienie opłaty maturalnej skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2018 roku.