EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK EKONOMISTA [331403]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji EKA.04.:
1) stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
2) prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
3) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
4) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
5) sporządzania biznesplanu;

W zakresie kwalifikacji EKA.05.:
1) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2) sporządzania dokumentacji kadrowej;
3) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
5) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.