EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH [343404]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji HGT.02.:
1) oceniania jakości produktów;
2) przechowywania żywności;
3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
4) obsługi sprzętu gastronomicznego;
5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
6) wydawania dań;

W zakresie kwalifikacji HGT.12.:
1) oceniania jakości żywności;
2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
3) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
4) wykonywania usług gastronomicznych;
5) ekspedycji potraw i napojów.