POROZUMIENIE ZSZ Z KP POLICJI

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce od lat współpracuje z Komendą Powiatową Policji, np. podczas akcji poświęconych: edukacji prawnej młodzieży, odpowiedzialnemu korzystaniu z Internetu, bezpieczeństwu w ruchu drogowym, zjawisku handlu ludźmi.

Od 13. września 2017 r. współdziałanie to zostało sformalizowane, dzięki podpisaniu porozumienia między KPP w Hajnówce, którą reprezentował nadkomisarz Tomasz Haraburda, a ZSZ reprezentowanym przez panią dyrektor Eugenię Karwowską.

Współpraca między naszą szkołą a Policją ma za zadanie m.in.: rozwijanie działań na rzecz profilaktyki zachowań zagrażających bezpieczeństwu młodzieży, kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia, zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji oraz popularyzowanie oferty szkolnictwa policyjnego.

Porozumienie dotyczy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, jednak szczególnie istotne jest dla klas o profilu policyjnym, które funkcjonują w naszej placówce. Głównie do młodzieży tych oddziałów adresowane będą działania zmierzające do upowszechnienia wśród uczniów tradycji i ceremoniału policyjnego. Zacieśnienie współpracy z Policją niewątpliwie pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo młodzieży, poszerzy jej horyzonty i przybliży specyfikę funkcjonowania służb mundurowych.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ