EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK BUDOWNICTWA [311204]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

BD.29.

1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych;
2) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
3) przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie;
4) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek;
6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki;
7) kontroluje roboty związane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.

2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;
2) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;
4) dobiera środki transportu prętów, siatek, szkieletów zbrojeniowych, form i deskowań oraz mieszanek betonowych;
5) przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe;
6) układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
7) sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
8) układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe;
9) kontroluje przygotowanie deskowań i form do ułożenia zbrojenia;
10) kontroluje wykonywanie robót związanych z przygotowywaniem prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych do montażu;
11) dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
12) kontroluje wykonywanie robót związanych układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
13) dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności związane z ich naprawą.

3. Montaż konstrukcji budowlanych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
2) rozróżnia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
4) stosuje zalecone w projekcie technologie konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
5) dobiera metody połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
6) wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych;
7) wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych;
8) kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
9) kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności;
10) wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji;
11) kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
12) stosuje zalecone w projekcie technologie demontażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
13) wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji budowlanych;
14) kontroluje wykonywanie robót związanych z montażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
15) kontroluje prace związane z remontami i demontażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
16) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych;
17) dobiera metody zabezpieczenia elementów konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
18) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych;
19) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych.


BD.30.

1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych;
2) sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
3) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
5) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
6) dobiera sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
9) sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
10) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;
11) kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych.

2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
2) rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych;
3) określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;
4) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
5) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
7) sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;
9) kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego.

3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;
2) określa rodzaj i zakres robót remontowych w obiektach budowlanych;
3) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
4) przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;
5) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów budowlanych;
6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
9) sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
10) dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
11) kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych.

4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;
2) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
3) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
5) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
6) dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
7) sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
9) kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
10) sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.

5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
2) rozróżnia dokumenty przetargowe;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
4) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
5) sporządza przedmiary robót budowlanych;
6) wykonuje obmiary robót budowlanych;
7) ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych;
8) sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze;
9) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;
10) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia.