EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK LOGISTYK [333107]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

AU.22.

1. Realizacja procesów magazynowych
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;
2) rozróżnia rodzaje zapasów;
3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
7) określa warunki przechowywania i transportu towarów;
8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;
10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;
11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
14) określa zasady gospodarowania opakowaniami;
15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;
17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
18) określa koszty usług magazynowych.

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
Uczeń:
1) określa strukturę procesu produkcyjnego;
2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;
5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
6) przestrzega zasad gospodarki odpadami;
7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.

3. Obsługa magazynów dystrybucji
Uczeń:
1) określa etapy dystrybucji;
2) dobiera kanały dystrybucji;
3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;
4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;


AU.32.

1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych;
2) rozróżnia infrastrukturę transportową;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji usługi przewozu i obrotu handlowego;
4) dobiera proces transportowy do warunków zlecenia;
5) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
6) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
7) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych;
8) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
9) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
10) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
11) dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi.

2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
Uczeń:
1) charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego;
2) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
3) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
4) formuje jednostki ładunkowe;
5) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
6) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
7) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
8) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
9) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
10) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych
Uczeń:
1) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej;
3) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika;
5) przestrzega zasad obiegu dokumentów towarzyszących spedycji.