EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK BUDOWNICTWA [311204]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji BUD.12.:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

W zakresie kwalifikacji BUD.14.:
1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
2) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
3) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.