EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK MECHANIK [311504]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji MEC.08.:
1) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
2) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
3) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
4) naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

W zakresie kwalifikacji MEC.09.:
1) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
2) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.