DUŻE PIENIĄDZE Z FUNDUSZY UNIJNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

Ogłoszenie o zamówieniu

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły do kształcenia zawodowego w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl

Termin : 31.05.2023 r., godz. 11.00;


REKRUTACJA

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, na staże w lokalnych firmach, które odbędą się w okresie wakacji.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Punkcie Rekrutacyjnym, który znajduje się na terenie szkoły lub w sekretariacie.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 15.06.2022 r.


REKRUTACJA

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do 3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, na staże zawodowe w lokalnych firmach, które odbędą się w okresie wakacji.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Punkcie Rekrutacyjnym, który znajduje się na terenie szkoły lub w sekretariacie.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 15.06.2022 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi przeprowadzenia kursów prowadzących do nabycia przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych.

Kursy podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe „Tachospeed i moduł kontrolny z rozliczeniem pracy kierowców”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/


Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi przeprowadzenia kursów prowadzących do nabycia przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych.

Nabywanie przez uczniów kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy - kursy kwalifikacyjne.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin składania ofert: 30.09.2021 r., godz. 11.00


Dokumentacja dotyczącą rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów organizowanych w ramach projektu „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY- II edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce.
 

Wykaz załączników:

 1. Rozeznanie
 2. Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik 2 - formularz ofertowy
 4. Załącznik 3 - wykaz usług

Termin i miejsce składania ofert: do 10.06.2021 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: projekt@zszhajnowka.pl.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego)


Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja" ma na celu wsparcie rozwoju zawodowego 200 uczniów, poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, nabycie wiedzy o współczesnym rynku pracy, poprzez staże i doradztwo zawodowo-edukacyjne, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 9 nauczycieli.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tj. komunikacyjnych (j. angielski, j. rosyjski zakończony certyfikatami TOEIC i TELC) i matematycznych.
 2. Realizacja laboratoriów ICT, CADCAM, SOLID EDGE, SYMFONIA MAGAZYN.
 3. Nabywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pożądanych na rynku pracy, Tachospeed i Moduł Kontrolny dla kierowców, Kosztorysowania w procesie budowlanym, organizacja cateringu, carving i dekoracje potraw, kuchnia regionalna, kurs spawacza TIG i MIG, Corel Draw, Photoshop, programowanie CNC,
 4. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i minimalizujące dysproporcje miedzy uczniami.
 5. Poradnictwo zawodowo - edukacyjne grupowe i indywidualne.
 6. Staże zawodowe dla uczniów.
 7. Staże zawodowe dla nauczycieli.
 8. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 9. Pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych.

Zostanie również doposażona baza dydaktyczna szkoły w celu stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej dla zawodów technik budownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt będzie realizowany do 31.08.2023 r. Wartość projektu to 2 113 979,22 zł.

       

GALERIA ZDJĘĆ

/kliknij na zdjęcie, aby otworzyć w nowym oknie - plik PDF/