Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy realizowanych w ramach projektu „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)- pdf

Załączniki:
1. FORMULARZ OFERTOWY
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - SPEŁNIENIE WARUNKÓW
3. PROJEKT UMOWY
4. OFERTOWY FORMULARZ CENOWY
5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7. GRUPA KAPITAŁOWA
8. FORMULARZ WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ
9. FORMULARZ DOŚWIADCZENIA INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
10. KLAUZULA INFORMACYJNA
11. OŚWIADCZENIE RODO

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY